ไนโตรเจนเหลว Liquid Nitrogen

จำหน่ายถังไนโตรเจนเหลวและก๊าซไนโตรเจนเหลว

ไนโตรเจนเหลว (Liquid Nitrogen)

                  ไนโตรเจนเหลว มีสูตรทางเคมี N2 เป็นก๊าซที่มีมากที่สุดในบรรยากาศถึงร้อยละ 79 ถือเป็นก๊าซที่เป็น

           ผลิตภัณฑ์ขั้นที่สองสำหรับนำไปใช้ในกระบวนการผลิสารอื่น และขั้นสุดท้ายสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ใน

            การให้ความเย็นแก่อุตสาหกรรมอาหาร และเก็บรักษาตตัวอย่างลักษณะเฉพาะ

                 1.สูตร N2

                 2.น้ำหนักโมเลกุ, 28 กรัม/โมล

                 3.เป็นก๊าซเฉื่อย ไม่ไวต่อปฎิกิริยาเคมีหรือติดไฟง่าย ไม่มีสี และกลิ่น

                 4.บรรจุในภาชนะทำให้มีความดันในภาชนะสูญญากาศ

                 5.จุดเดือด(Boiling Point) ที่-196 องศาเซลเซียส

                 6. จุดเยือกแข็งที่ - 210 องศาเซลเซียส

                 7.ความถ่วงจำเพาะ 0.97

                 8.ความดันวิกฤต 492.3 psia(33.5atm)